กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ประจำปีการศึกษา 2561)
1.ให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2.ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมรักการอ่าน
1. สร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 2. ..
ประกาศเมื่อวันที่

กิจกรรมแคมป์ (ประเพณีไทย)
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวัฒนธรรมประเพณี เช่น การละเล่น และรู้จักวิธีการเล่น จ..
ประกาศเมื่อวันที่

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5