รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”
ณ - วันที่ 12 มีนาคม 2556
 
.
 
  ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินกับ ครูจีราพร สวัสดี(ครูโต้) ที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดัปฐมวัย / เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2555  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด