--------------------------------
  ปรัชญาและวิสัยทัศน์
  ภารกิจ
  เป้าหมาย
 --------------------------------
 
แนะนำโรงเรียน
 
 
 
  โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพเหมาะกับการจัดการเรียน  
การสอนสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง โดยมีอาคารเรียนขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ห้องเรียนที่  
กว้างขวาง ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ห้องศูนย์การเรียนรู้ที่ตื่นตา ห้องดนตรีและนาฏศิลป์ ห้องอาหารที่สะอาด  
ถูกอนามัย ห้องเรียนทุกห้องอากาศถ่ายเทสะดวก มีเครื่องปรับอากาศและห้องน้ำ้ในตัว มีพื้นที่สนามหญ้ากลางแจ้ง  
ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งของเล่นสนามที่ซึ่งเด็ก ๆ จะได้วิ่งเล่นออกกำลังกาย นักเรียนของเราจะมีความสุข และสนุกกับ  
การเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก  
และความเข้าใจจากบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ โรงเรียนของเราตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง ท่ามกลาง  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม บรรยากาศที่สงบและร่มรื่น เหมาะที่จะเป็นสถานที่เรียนรู้ของเด็ก ๆ เป็นอย่างยิ่ง  
   
  โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้า่งให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัย มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน  
คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ โดยผสมผสานการจัดการเรียนการสอน  
ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเด็กฉลาด ร่าเริง มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้  
ปัญหา มีจินตนาการ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามวัย  
   
 
 
 
 
 
<< กลับหน้าแรก