--------------------------------
  ปรัชญาและวิสัยทัศน์
  ภารกิจ
  เป้าหมาย
 --------------------------------
 
ปรัชญา
 
 
“พัฒนาการดี มีคุณธรรม กิจกรรมเสริมส่ง สร้างองค์ความรู้ อยู่คู่ชุมชน”
     
วิสัยทัศน์
 
          โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ จะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เน้นเรียนให้สนุกเล่นให้เกิดการ เรียนรู้ตระหนักถึงความปลอดภัย ภายใต้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัยและมีคุณภาพ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากร ทุกคนให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  
   
   
   
   
   
 
 
 
<< หน้าแนะนำโรงเรียน