--------------------------------
  ปรัชญาและวิสัยทัศน์
  ภารกิจ
  เป้าหมาย
 --------------------------------
 
ภารกิจ
 
 
  1. จัดเตรียมประสบการณ์ เสริมความพร้อมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เต็มตามศักยภาพ
    เหมาะสมกับวัย  
   
  • พัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
  • พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง สามารถ ควบคุมตนเองได้
  • พัฒนาด้านสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • พัฒนาด้านสติปัญญา โดยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิต ของเด็กตามสภาพครอบครัว และวัฒนธรรม
 
  2. โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนให้สนุก เล่นให้เกิดความรู้ ครูต้องตระหนักถึงความปลอดภัย ภายใต้  
    ความรักความอบอุ่น ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัย  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เหมาะสมตามวัย อยู่ร่วมกับ  
    ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านการลงมือปฏิบัติ  
    ประสบการณ์ตรงและการเล่น  
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการค้นพบ มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รักการอ่าน  
    และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เทคนิค วิธีการสอนอย่างหลากหลาย  
    ใช้วิธีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและเหมาะสม โดยปลูกจิตสึกวิชาชีพครู  
  7. จัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
    และให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
   
 
 
 
<< หน้าแนะนำโรงเรียน