--------------------------------
  ปรัชญาและวิสัยทัศน์
  ภารกิจ
  เป้าหมาย
 --------------------------------
 
เป้าหมาย
 
 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัย
  2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนสนุก เล่นให้เกิดความรู้ ครูทุกคนต้องตระหนักถึง  
    ความปลอดภัยภายใต้ความรักความอบอุ่น ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดีอย่างสมวัย  
  3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมตามวัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ  
    อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
  4. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    ผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านประสบการณ์ตรง  
  5. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รักการอ่านและการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีความสุข  
  6. ครูและบุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    โดยปลูกจิตสำนึกวิชาชีพครู  
  7. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์และ  
    เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
       
   
   
   
   
 
 
 
<< หน้าแนะนำโรงเรียน