<<กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ (ปีการศึกษา 2562)
 
1. เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่ พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ 2. เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่ดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 3. เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่ดีต่อแม่ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูต่อแม่ 4. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและแสดงความภูมิใจในตนเอง  
     
  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
     
 
ภาพกิจกรรม