<<กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ (ปีการศึกษา 2562)
 
1.เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู ต่อพ่อผู้มีพระคุณ เป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และกล้าแสดงออก  
     
  วัตถุประสงค์ของกิจกรรม   
     
 
ภาพกิจกรรม