ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
1.
คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  รับทั้งนักเรียนชายและหญิง  
    - ชั้นเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 18 เดือน  
    - ชั้นอนุบาล 1 อายุตั้งแต่ 3 ขวบ  
    - ชั้นอนุบาล 2 อายุตั้งแต่ 4 ขวบ  
    - ชั้นอนุบาล 3 อายุตั้งแต่ 5 ขวบ  
  มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
  ผู้ปกครองมีความพร้อมจะสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาและด้านความประพฤติ  
2.
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
  หลักสูตรปกติ  
3.
วัน-เวลาที่เปิดรับสมัคร  
  วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.  
  วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.  
4.
หลักฐานการสมัครเข้าเรียน  
  สำเนาสูติบัตร  
  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป  
  รูปคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง  
  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง  
  แผนที่บ้าน ในกรณีใช้บริการรถโรงเรียน  
5.
สถานที่รับสมัครเข้าเรียน  
  โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ 9/99 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น รังสิต ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 02-9795793-4,02-9796908
 
6.
วัน-เวลาที่ยื่นใบสมัคร การสัมภาษณ์ผุ้ปกครอง และการทดสอบความพร้อมของนักเรียน  
  ให้บิดา และ/หรือ มารดาพร้อมนักเรียนมายื่นใบสมัครด้วยตนเองเพื่อรับการสัมภาษณ์
และทดสอบความพร้อมนักเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด
 
     
  << กลับหน้าหลัก