---------------------------------
หลักสูตรการเรียนการสอน
เอกสารการเรียนเพิ่มเติม
ตารางเวลาเรียน
---------------------------------

หลักสูตรการเรียนการสอน

 
    จากการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีการ  
  เรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  และมีทักษะ  
  ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งในระดับอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัยนั้นเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมการเล่น  
  และการลงมือทำ ดังจะเห็นได้จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2546 ที่ให้เด็ก อายุ 3 – 5 ปีเรียนรู้ผ่าน  
  ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมบูรณาการ การ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการพัฒนาทั้งด้าน  
  ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จาก  
  เรื่องใกล้ตัวก่อน แล้วจึงค่อยๆเรียนรู้เรื่องที่ไกลตัวออกไป ได้แก่  
    1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
    2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม  
    3. ธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติรอบตัว  
    4.สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก  
    ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนจึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อ  
  ส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานของท่านที่บ้าน ดังต่อไปนี้  
    1. ชวนกันอ่านนิทานแสนสนุก ที่ทางโรงเรียนได้จัดทำ "นิทานเล่มเล็ก" สำหรับอ่านที่บ้านสัปดาห์ละ 1  
  เรื่อง โดยท่านอาจอุ้มเด็กนั่งตักแล้วอ่านด้วยกัน หรืออาจให้เด็กนอนหนุนแขนท่านอ่านเป็นนิท่านก่อนนอน จะทำให้  
  เด็กมีความสุข ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ขอให้ท่านอ่านเนื้อเรื่อง ชี้ให้เด็กดูรูป และให้อ่านคำใต้ภาพ เด็กจะได้ทั้ง  
  พัฒนาการทางภาษาและได้รับความอบอุ่น  
    ล 2. คุยกับลูกเรื่องที่เรียนมา การคุยกับเด็กถึงกิจกรรมที่เขาทำที่โรงเรียนในแต่ละวันนอกจากจะเป็นการ  
  ทบทวนความรู้ของเขาแล้ว จะทำให้ท่านทราบพัฒนาการของเขาอีกด้วย  
   
 
<< กลับหน้าแรก