---------------------------------
หลักสูตรการเรียนการสอน
เอกสารการเรียนเพิ่มเติม
ตารางเวลาเรียน
---------------------------------

ตารางเวลาเรียน

 
    เข้าแถวเวลา 08.00 น.  
    กิจกรรมหมดเวลา 15.00 น.  
 
    ครูประจำชั้นดูแลถึง  16.00 น. หลังจากนั้นจะส่งต่อครูเวรประจำวันต่อไป เนื่องจากครูประจำชั้นจะต้องเข้า  
  ไปดูแลทำความสะอาดห้องเรียนและเตรียมงานการสอนของวันต่อไป  
       
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<<หน้าหลักสูตรการเรียนการสอน