---------------------------------
หลักสูตรการเรียนการสอน
เอกสารการเรียนเพิ่มเติม
ตารางเวลาเรียน
---------------------------------

หลักสูตรการเรียนการสอน

 
    3. ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ การพาเด็กไปตามแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเรื่องที่กำลังเรียน จะช่วย  
  ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและจดจำบทเรียนได้ดีขึ้น  
    4. ลองถามหนูให้รู้จักคิด การตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุผล หรือให้เกิดความสงสัย และการแสวง  
  หาคำตอบร่วมกันกับผู้ปกครอง จะช่วยให้เด็กใฝ่รู้และรักการเรียนรู้  
    5. ชวนประดิษฐ์คิดทำของเล่น ในช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียน หากชวนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุ  
  เหลือใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาไทยจะช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเห็น  
  คุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
    6. ร้อง เต้น เล่นด้วยกัน  ให้บุตรหลานของท่านร้องและเต้นร่วมกันในครอบครัว สัปดาห์ละ 1 เพลง เพื่อ  
  ให้เด็กมีทักษะด้านร้องเพลง เคลื่อนไหว และสร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  
    โรงเรียนอนุบาลทินนโชติยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยร่วมไปกับ  
  ท่านผู้ปกครองและโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบุตรหลานของท่าน  
 
 
<< ย้อนกลับ