---------------------------------
หลักสูตรการเรียนการสอน
เอกสารการเรียนเพิ่มเติม
ตารางเวลาเรียน
---------------------------------

อกสารการเรียนเพิ่มเติม

 
ห้องเติบโต    ประกอบด้วย
  แบบเรียนภาษาไทย ภาคต้น และ ภาคปลาย
  แบบเรียนภาษาอังกฤษ ภาคต้น และ ภาคปลาย
  แบบเรียนคณิตศาสตร์ ภาคต้น และ ภาคปลาย
  แบบเรียนความพร้อมและเชาวน์ ลากเส้น ปัญหาอะไรเอ่ย ?
** วัตถุประสงค์ **    แบบเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน พัฒนาด้านการสื่อสาร และสนทนา
   
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล   ประกอบด้วย
  แบบฝึกหัดภาษาไทย ภาคต้น และ ภาคปลาย  1  เล่ม       
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ภาคต้น และ ภาคปลาย   1  เล่ม
  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคต้น และ ภาคปลาย  2  เล่ม    
  แบบฝึกหัดความพร้อมและเชาวน์ ภาคต้น และ ภาคปลาย 2 เล่ม
 
ระดับชั้นอนุบาล 1 ประกอบด้วย
  แบบฝึกหัดภาษาไทย ภาคต้น และ ภาคปลาย  2  เล่ม
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ภาคต้น และ ภาคปลาย   2  เล่ม
  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคต้น และ ภาคปลาย  2  เล่ม
  แบบฝึกหัดความพร้อมและเชาวน์ ภาคต้น และ ภาคปลาย 2 เล่ม
 
ระดับชั้นอนุบาล 2 ประกอบด้วย
  แบบฝึกหัดความพร้อมและเชาวน์ ภาคต้น และ ภาคปลาย 2 เล่ม  และ แบบฝึกหัดถ้าเป็นหนูจะทำอย่างไร ?
    เพื่อฝึกการคิดพิจารณาหาเหตุผลกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  1 เล่ม
  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เสริมในสมุด
  แบบฝึกอ่าน ภาษาไทยอนุบาล 2 – อนุบาล 3
 
ระดับชั้นอนุบาล 3 ประกอบด้วย
  แบบฝึกหัดภาษาไทย ภาคต้น และ ภาคปลาย  2 เล่ม
  แบบฝึกอ่าน ภาษาไทยอนุบาล 2 – อนุบาล 3
  แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ภาคต้น และ ภาคปลาย  1 เล่ม
  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ภาคต้น  1  เล่ม
 

 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เสริมในสมุด

 
 
<<หน้าหลักสูตรการเรียนการสอน