สถิตินักเรียนสอบเข้าโรงเรียนในเครือสาธิตฯ
ณ - วันที่ 14 พฤษภาคม 2555
 
.
 
  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด.ญ.พบพร ตั้งบุญสุข (น้องเอ-ริณ) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด.ญ. กรรวี ปัทมะศิริ (น้องคิตตี้) ด.ญ. กานติมา แม้นอินทร์ (น้องชะเอม) ด.ช. ศุภมงคล จันทะจร (น้องมาร์ค) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม (ส่วนขยาย) องครักษ์ ด.ช. ธีทัต ธรศรี (น้องซัน) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ด.ช. ญาณภัทร เชาว์วีระประสิทธิ์ (น้องชิวชิว) ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด.ช. พงศพัศ แสงสุรีย์วัชชรา (น้องบีเอ็ม) ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด.ช. ติณห์ บูรณะ (น้องติณห์ ) ด.ช. ภูริชน์ นันทจีวรวัฒน์ (น้องทาม )  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด