รับรางวัล “ครูดีเด่น”
ณ - วันที่ 12 มีนาคม 2556
 
.
 
  ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินกับ ครูจงรัก เกียรติสกุลชาติ(ครูรัก) ที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2555 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด