รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น”
ณ - วันที่ 12 มีนาคม 2556
 
.
 
  ทางคณะครูโรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินกับ อาจารย์ สุรีย์รัตน์ ทินนโชติ ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2555 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา สถานศึกษาเอกชน ปทุมธานี  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด