สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ. ปทุมธานี ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณ วันที่ 01 ธันวาคม 2556
 
.
 
  *รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ เด็กหญิงศุภิสรา แซ่จัน น้องเจเจ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 *รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงการ (Project Approach) เด็กหญิงปุณยาพร รักษ์ชูชีพ น้องเอิร์น นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กชายธิติพัทธ์ ศิริเธียรไชย น้องเซน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กชายศิริชัย นาคเป้า น้องไอซ์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 *รางวัลเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย เด็กชาย ปิติภัทร จานะพร น้องเท็นเท็น นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กหญิงลภัสรดา อนันตกูล น้องนะนา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 *รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประกอบอาหาร เด็กชายพีรกานต์ นพคุณ น้องระพี นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กญิงเกศแก้ว พรมทรัพย์ น้องลูกแก้ว นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กชายก้องกิตติ วรกุล น้องเอบิ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 *รางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน เด็กชายปวีณ จินดาวัฒน์ น้องฟินน์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กชาย กฤตธัช โรจนวาสี น้องกฤต นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กญิงเพียงฤทัย คงลำธาร น้องเพียง นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 *รางวัลเหรียญทองการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ เด็กหญิงกวินธิดา มาลัยนวล น้องเนม นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงลลดา น้ำใจดี น้องเอิ้นเอิ้น นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงนภัสนันท์ พิสุทธิพงษ์บูรณ์ น้องน้ำมนต์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 *รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งพูดแนะนำตัวภาษาอังกฤษ (สามัญ) เด็กหญิงนันท์นภัส บุญจริง น้องนาโน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด