ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้า ป.1ทีึ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย
ณ - วันที่ 04 เมษายน 2557
 
.
 
  โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. นันท์นภัส บุญจริง (น้องนาโน) ที่สามารถสอบเข้าชั้นป.1 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด