ครูเอกชนดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 
.
 
  ผู้บริหารและครู เข้ารับรางวัลครูเอกชนดีเด่น (Private School Teacher Award 2019) ประจำปี 2562 ในงานวันการศึกษาเอกชน 101 ปี งานเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูดีเด่น โรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี ดังนี้ 1. อาจารย์สุรีย์รัตน์ ทินนโชติ คุณครูจีราพร สวัสดี (ครูโต้) #เป็นผู้รับแทน# 2. คุณครูอุทุมพร วงษ์รอด (ครูแอ๊ว) 3. คุณครูพรทิพย์ วิริยะพันธ์ (ครูอิ๋ว) 4. คุณครูสุคนธ์ทิพย์ บุรุษชาติ (ครูปิ๊ก)  
 
  <<ผลงานนักเรียนทั้งหมด